dilluns, 1 de novembre de 2010

170 tones de deixalles/ 170 tons of wasteQuè en faries de 170 tones de vidre laminat "inservible"?
Aquesta és la matèria de projecte que es varen trobar els Aybar Mateos (www.aybar-mateos.com) a l'hora de projectar un pavellò per a l'empresa Vitro dins la edició del 2006 de la fira Veteco celebrada bianualment a Madrid. 25.000 peces de vidre laminat sobrant de la producció com a retall de la fase de tall. El concepte de partida és sorprenent: concebre, construir i enderrocar un pavellò efímer fent servir ... 170 tones de vidre! Una segona lectura capta els detalls: material de rebuig que ja no te sortida dins el mercat al qual se li dona un ús "extra" abans de reciclar-lo, possibilitats d'experimentar amb el vidre com a material mineral, emprat massivament i en sistemes estructurals muraris implantejables en qualsevol altre context, noves percepcions del vidre en relació al seu color, la seva transparència i la seva fragilitat.
Els Aybar Mateos aconsegueixen amb el pavelló Vitro06 uns resultats espectaculars. Murs de vidre "en sec" radiografien les propietats físiques del material (alta resistència a compressió, variació dels components metàl.lics de la massa que li varien el color o canvis en el grau de transparència). Les lleis són les mateixes que en qualsevol estructura muraria comprimida. El gruix, el plec i la trava tornen a ser les regles del joc. La percepció del material, de l'espai interior, de les relacions amb l'exterior, de les transparències són els resultats del fantàstic experiment. La vida útil del pavelló, només 100 hores, és el que permet l'experiència.
Què es però el que ens agrada imaginar? Que arquitectures realitzades amb material de rebuig poden ser possibles, que les grans empreses productores de material de construcció poden desenvolupar nous productes a partir del seu propi material de rebuig, que existiran oportunitats d'experimentar també amb edificis amb llargues vides útils....
Vitro, al nostre entendre, ha perdut la seva oportunitat. En les edicions Veteco08 i Veteco10 els seus pavellons, tot i molt bonics, utilitzen tones i tones de material nou. Material fabricat i transportat (no cal dir les altes produccions de CO2 que general la producció del vidre) per edificar un pavelló que només pot durar 4 dies.

http://www.aybar-mateos.com/projects/0603_VITRO/0603_VITRO01.htm

http://archrecord.construction.com/projects/bts/archives/interiors/06_vitro/

What would you do 170 tons of laminated glass "unusable"?
This is the subject of the project were found Aybar Mateos (www.aybar-mateos.com) when designing a pavilion for the company Vitro in the 2006 edition of the fair VETECO held biannually in Madrid. 25,000 pieces of laminated glass left over from production cuts as the cutting phase. The initial concept is amazing: design, build and tear down a flag using ephemeral ... 170 tons of glass! A second reading captures the details: waste material no longer stay out in the market which is given use "extra" before recycling it, experiment with the possibilities of glass as a material mineral, and massively used in Murari implantejables structural systems in any other context, new perceptions of glass in relation to its color, its transparency and its fragility.

The Mateos get Aybar Vitro06 flag with spectacular results. Walls of glass "dry" radiographs physical properties of the material (high compression resistance, variation of the mass of metal components that vary the color or changes in the degree of transparency). The laws are the same as any wall structures compressed. The thickness of the barrier sheet and once again the rules. The perception of the material, the interior space of relations with the outside of the transparencies are the fantastic results of experiment. The useful life of the pavilion, only 100 hours, is what makes the experience.
What we like to imagine but what? That architecture made with waste material may be possible that large companies producing building materials can develop new products from its own waste material, which also exist opportunities to experiment with buildings with long useful lives ....
Vitro, in our opinion, has lost its opportunity. In my Veteco08 Veteco10 and their flags, although very nice, they use tons and tons of new material. Equipment manufactured and transported (not to say that high yields of CO2 overall production of glass) to build a pavilion that can only last for 4 days.

http://www.aybar-mateos.com/projects/0603_VITRO/0603_VITRO01.htm

http://archrecord.construction.com/projects/bts/archives/interiors/06_vitro/

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada